• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1397/08/26 ساعت 15:49

    حجم کمک‌های مالی دریافت شده توسط شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی از ٢٠١٢ تا ٢٠١٦ منبع: Wuzhen Institue #ArtificialIntelligence