• بیش از یک هفته است که باشگاهمان را زیر رو کرده اند؛ نه رختکن داریم نه سرویس بهداشتی، اما در عوض نمازخانه داریم. باشگاه شکوفه متعلق به شهرداری است و مدیر جدیدو جوانش دو ماهی می‌شود که کارش را شروع کرده است.