• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/08/26 ساعت 20:10

    #کری_گریسی که ازحدودیک سال قبل،دراعتراض به حقوق نابرابر بین کارکنان مرد و زن #بی_بی_سی از دبیری بخش چین استعفا داده بود،میگه بی بی سی کارکنانی رو که ازکمپین حمایت میکردندتحت فشار گذاشته که بیطرف باشند او شرکت رو به دلالهای ماشین تشبیه کرده که میخوان یک ماشین داغون ره به شمابندازن