• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/08/26 ساعت 12:49

    #برهم_صالح رئیس‌جمهور عراق :‌دوست دارم این نکته را تاکید کنم که در روابط با #ایران یک اصول ثابت وجود دراد و مجموعه‌ای امور هم متغیر است، اصول ثابت برای ما بسیار مهم است و این اصول ثابت روابط نیرومند و دوستی نزدیک دو ملت است. ما کمک‌های ایران را فراموش نخواهم کرد