• پیدایش #آب در سیاره #زمین؛ توجه به نظریه‌‌ی پذیرفته‌شده از سوی دانشمندان، ما منشأ آب موجود روی زمین را از دنباله‌دارها و خرده سیاره‌ها می‌‌دانیم. اما قضیه به همین سادگی نیست و هنوز راز و رمزهایی در آن پنهان است. برای‌ بررسی موضوع مطلب زیر را بخوانید. #علمی