• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/08/25 ساعت 22:16

    فرصت‌سوزی #اروپا در عمل به تعهدات خود پس از هفت‌ماه اظهر من‌الشمس است؛ آنها هنوز به راهکار عملی برای یک ساز و کار مالی با #ایران نرسیده‌اند.