• قهقرا یعنی بعد از آثار درخشانی چون هیچ و بی‌خود و بی‌جهت، مزخرف بی سر و تهی به نام #خانم_یایا را بسازی که نیمی، سالن را وسط فیلم ترک کنند. برای سانسور #کاهانی نیازی به توقیف فیلمهایش نیست؛اکران امثال همین نمایش تهوع‌آور بهترین راه برای نابودی اوست. حیف وقت، حیف پول، حیف #عطاران