• آقای ناظمی رییس فدراسیون والیبال هم ذیل ماده‌شصت قانون خدمات کشوری به کارش ادامه می‌دهد؟ @maziaran