• مهدی تاج پذیرفت فدراسیون فوتبال مشمول قوانین دولتی است و از قانون دولتی برای ماندن استفاده کرد :))) تبریک ویژه به مدعیان استقلال فدراسیون :)