• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/08/23 ساعت 16:30

    اسکان نیوز از انتصاب حسین پیرانی، داماد ابراهیم امینی، عضو شورای شهر تهران به عنوان رییس سازمان ورزش شهرداری در روز پایانی کار #افشانی خبر داده.