• اگر وزیر جوان یک دقیقه از روی دکمه بلند شود، هوایی بخورد، تا چند دقیقه دیگر عکس و فیلم جدید از مامان پیشی و بچه هایش توییت خواهد شد. @azarijahromi