• فرآیند تولید #سلول‌‌های زنده از صفر؛ پژوهشگرها موفق به ساخت سلول‌های زنده‌ای شدند که می‌توانند انرژی خود را تولید کنند. برای این فرآیند از ترکیب دانش #فیزیک و #زیست‌شناسی استفاده شده است. برای بررسی این موضوع https://goo.gl/nX۶Dc۷ را بخوانید. #علمی