• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1397/08/23 ساعت 16:05

    وقتی خبرنگار در جایگاه بازجو قرار می‌گیرد؛ گفت‌وگوی فاجعه «میزان» با #سلطان_سکه. مظلومین: «یک روز مامور زندان اومد پیشم گفت: سیگار می‌کشی؟ گفتم آره من سیگاریم، گفت: از امروز می‌تونی راحت سیگار بکشی، از اونجا فهمیدم حکمم قطعی شده.» http://www.mizanonline.com/fa/news/۴۶۷۳۹۸/٪D۸٪A۲٪D۸٪AE٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪DA٪AF٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۹٪۸۸٪DA٪AF٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۸٪D۸٪AD٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۸٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪DA٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪E۲٪۸۰٪۸C٪DA٪A۹٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۵-٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷-٪DA٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪DA٪AF-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۷٪DB٪۸C٪DA٪۸۶-٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AF-٪D۸٪AD٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵-٪D۹٪BE٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪B۳٪D۸٪AA …