• به نقل از مهرداد مسعودی، یکی از مدیران رسانه‌ای فیفا: همراه یک هیئت بلند پایه قطری برای فینال تهران بودم.در کنارم مربی دروازه‌بانان تیم‌‌ملی ایستاده بود که به محض شکست پرسپولیس، مشتهای گره کرده خود را به هوا برد!از این حرکت او مات و مبهوت شدم همچون کاردی بود که به قلبم فرو رفت.