• زنانِ مشهدی بدانند اگر قرار است بروند کوه‌پیمایی حتما اجازه‌نانه کتبی همسر یا ولیِ خود را همراه داشته باشند! هیات کوهنوردی از رواج‌بی‌حیایی و بی‌قیدی و ترویج بی‌بندوباری اخلاقی پرده برداشته است :)) منبع:ایرنا