• آیا #زمین در گذشته ارغوانی بوده است؟ احتمال می‌‌رود که گونه‌‌های اولیه‌ زیستی روی زمین با استفاده از یک مولکول ارغوانی‌رنگ به‌ نام رتینال قادر به تولید انرژی متابولیک از نور خورشید بوده باشند؛ کشفی که برای جستجو حیات فرازمینی در آینده مفید خواهد بود. #علمی