• به نظر می‌رسد اکثریت مدیران ارشد جریان #اصلاح_طلب، افراد کاردان و خبره‌ای هستند که مهمترین نقطه ضعفشان در نحوه درست مواجهه با #مردم است. درحالیکه بسیاری از #اصولگرایان نامدار، در مراوده و مواجهه با مردم، زبردست و کاربلد هستند اگرچه در امور تخصصی کم بهره و ناتوان اند. نظر شما؟