• اینفانتینو قانع نشد. تاج مجبور شد دستشو بگیره ببره جلوی سکوی خانم‌ها. انگار تو‌ نقشه زیر پونزُ نشون بده