• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/08/19 ساعت 15:38

    به امید قهرمانى تا آخرین لحظه باید جنگید تا وقتى که داور سوت پایان بازى رو نزده. امروز پرسپولیس و پرسپولیسیها احتیاج به این حماسه دارند. لحظات و موقعیتهایى در زندگى هستند که تکرارشون خیلى سخته. این موقعیت بزرگ رو از دست ندید. انرژى مثبت میلیونها پرسپولیسى با شماست. شما میتونید