• اول اینو بگم که من اهل استادیوم رفتن نیستم،ولى اینو نمى فهمم یعنى چى؟ اگه موردى مشکل شرعى یا قانونى داشته باشه بدیهیه که ممنوعه، ولى اگه نداره یعنى چى که بعضیا مى تونن برن بعضیا نه ؟ مگه مدرسه است ؟ اونا درسشون از بقیه بهتره ؟ چیه ؟ #استادیوم #گزینشى #زنان