• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1397/08/19 ساعت 14:24

    تعداد دخترانی که به صورت سازمان یافته در ایران #ورزش میکنند: ۹۰۰ هزار نفر تعداد دخترانی که به صورت سازمان یافته در ایران #فوتبال بازی میکنند: ۱۸ هزار نفر تعداد دخترانی که بالاخره مجوز ورود به استادیوم آزادی را کسب کردند: فعلا ۸۵۰ نفر #امید منبع آمارها: #مرکز_آمار (سال۱۳۹۴)