• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/08/19 ساعت 12:17

    پاکبانان شهرداری امروز و فردا بخاطر مسابقه فوتبال کار سختی پیش رو دارند کاش مردم مراعات می‌کردند و زیبایی فوتبال را با مدیریت درست پسماند زشت نمی‌کردند