• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/08/19 ساعت 23:11

    البته پیمایشهای قبلی هم نشان داده بوده کم و بیش چنین ترکیبی رو، اینکه مردان سفید بیشتر جمهوری خواه و طرفدار #ترامپ هستند طبق این آمار پیو، ۶۰٪ مردان سفید جمهوری خواه هستند