• حامد هادیان   hhadyan@

    1397/08/18 ساعت 02:18

    البته درباره نکته دوم آقای دهباشی باید گفت که نارنجک می‌تواند به شنی تانک آسیب بزند یا در دهلیز تانک انفجار ایجاد کند که در هر دو حالت تانک از کار می‌افتد. غیر از این، مین ضدتانک هم چند برابر نارنجک قدرت انفجاری دارد که براساس روایت مرسوم شهید فهمیده چند نارنجک به خودش بسته است.