• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1397/08/17 ساعت 21:30

    اینکه ازدواج امر خصوصی و نباید در زندگی مردم سرک کشید قبول اما کسی که خودش میاد ازدواجش را رسانه‌ای می‌کند و دقیق حرف نمی‌زند نباید جامعه را منگل فرض کند چرا فامیل واقعی کتمان شد؟ این خانم در شهرداری چه می‌کرده؟ هدف رسانه‌ای کردن برای پیشگیری از جا خالی دادن طرف نبود؟ #نجفی