• شاهد حلاج   sh_ha_n@

    1397/08/17 ساعت 22:42

    البته من به شما و چند نفر از دیگر شورا نشینان ارادت دارم اما اینها برای مردم نان نمیشود/۷