• سی‌ان‌ان بسیار غیر حرفه‌ای و خبرنگارش زننده رفتار کرد در فیلم مشخص است و حقش بود از جلسه اخراج می‌شد؛ #ترامپ ملایمت به خرج داد