• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/08/17 ساعت 21:20

    خانم مور معقده: «هیچکس برای حمایت از #آزادی_مطبوعات در آمریکا کاری نخواهدکرد، مگرآنکه خود #روزنامه_نگار ان برای حمایت ازیکدیگر بلندشوندو این مراسم تحقیرکننده که به نام کنفرانس مطبوعاتی را انجام میشود،ترک نکنند. جایی که سوالات فقط بادروغ و ارعاب پاسخ داده میشوند.»