• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/08/17 ساعت 22:08

    برخی دولتهای منطقه تصور دارند، سازش با آمریکا و نادیده گرفتن جنایات دولتهای خودفروخته به #آمریکا یا با سازش رژیم #صهیونیستی می‌توانند چند صباحی بیشتر بر اریکه قدرت بمانند، به عاقبت سازشکاران و خائنان به ملتها، نگاه کنند و بدانند نوکری آمریکا برای آنها سودی نخواهد داشت.