• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1397/08/17 ساعت 00:38

    پرواز امشب انکارا- تهران در اقدامی تعجب برانگیز ده دقیقه زودتر از موعد پرید علت رو پرسیدم گفتند ترکیه سوخت نمیده تهران باک هواپیما رو پرکردیم. #ایران به زودی در اقدامی متقابل به همه پروازهای #ترکیه سوخت و شاید حتی خدمات فرودگاهی ارائه نکنه