• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/08/17 ساعت 22:02

    ۲.رویکردی شبه‌مدرنیست #نئولیبرال که پشت شعار «تعامل سازنده با دنیا» پنهان شده و به عدالت‌طلبی بی‌اعتناست و به‌نحوی اقتصاد سرمایه‌داری نئولیبرالی وابسته به نظام جهانی را دنبال می‌کند.