• عباس میلانی در نگاهی به شاه؛ او را چنین توصیف می‌کند: مرغ‌دلی بود که چون شیر می‌غرید اما به محض احساس خطر، غرشش به کرنش بدل می‌شد.// از این که #سعودی و #آمریکا به رهبری #رضا_پهلوی در اپوزوسیون #ایران دل بسته اند؛ که حتا غرش‌های توخالی پدرش را هم ندارد؛ باید خوشحال بود. #فرشگرد