• باید به انتخابات #آمریکا حسودی کنیم. نه فقط بخاطر تکثر شگفت‌انگیزش، بلکه بخاطر این نقشه‌های عالی که رسانه‌هایش با هزاران خبرنگار در سراسر کشور هر لحظه به روز می‌کردند. معنای خوشبختی برای من یعنی روزی که انتخاباتی آزاد در #ایران را با این کیفیت گزارش کنیم.