• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1397/08/16 ساعت 15:44

    اندرمکاشفاتم در عوالم چهره‌های موثر درشکل گیری انقلاب، مجهولات بسیاری درذهنم شکل گرفته؛ چطور، چگونه وچراهایی که بیشمارند و طرحشان جسارتی شگرف میخواهد. به شوق و حرمت نگاهتان برای دیدن این مستندها؛ جسورانه پرسش و واکاویشان خواهم کرد. تلاشی برای تامین منافع حقیقی جمهوری اسلامی ایران