• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/08/16 ساعت 06:24

    منبع: کتاب سلیم بن قیس الهلالی معروف به اسرار آل محمد، جلد ۲، صفحه ۸۳۷-۸۳۸