• دانشمندان معتقدند که تنها ده سال برای مهار #گرمایش #زمین و جلوگیری از تأثیرات مخرب تغییرات آب‌وهوا فرصت داریم. به گفته آن‌ها تنها یک راه حل طلایی خاص نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند اما راه‌هایی ارائه داده‌اند که در این مقاله به مرور آن‌ها خواهیم پرداخت.