• عبدالحسین خسروپناه   Khosropanah_ir@

    1397/08/16 ساعت 21:52

    وقتی #تحریم ۶۵ هواپیما و ۵۰ بانک و ۲۰۰ شخصیت و صدها شرکت ایرانی توسط #آمریکا صادر شد که ده تن اورانیوم غنی شده و ۲۰ هزار سانتریفیوژ فعال و صدها تن آب سنگین را از دست دادیم این سنت استکبار است #ایران