• صادق الحسینی   alhosseini@

    1397/08/16 ساعت 19:47

    انتخابات در #آمریکا ساختار عجیبی دارد. ساختار سیاسی به نحوی سامان یافته که به طرز غیرقابل باوری به نفع سفیدپوستان و روستایی‌هاست. یعنی مجموع نمایندگان این دو گروه در کنگره (چه مجلس نمایندگان و چه سنا) بسیار بیشتر از سایر گروه‌ها (نسبت به جمعیت) آنهاست/۱