• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/08/16 ساعت 21:01

    ایران شریک تجاری مهمی برای ماست ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گفت #ایران شریک تجاری مهمی برای ماست و اولویت ما در بخش تأمین انرژی، حفظ منافع ملی #ترکیه است.