• صادق الحسینی   alhosseini@

    1397/08/16 ساعت 20:09

    الان در سنای #آمریکا ۲۰٪ مردم ۵۰ کرسی و ۸۰٪ دیگر جامعه فقط ۵۰ کرسی دیگر را دارند! این نسبت غیرعادی نشان میدهد که سنای آمریکا یک نهاد دموکراتیک نیست. نهادی است که به نفع الیگارشی حزب جمهوری خواه که رایش بیشتر در روستاها و میان سفیدهاست عمل میکند. به دنیا هم درس دموکراسی می‌دهند!/۲