• کشف سلاحی مخفی در بدن برای مبارزه با #ترس از #عنکبوت؛ میلیون‌ها فرد در جهان دچار مشکل عنکبوت‌هراسی هستند. یک ترس غیرمعقول که بر اساس شواهد می‌تواند یک پاسخ ذاتی باشد که طی تکامل در #مغز ایجاد شده است. برای بررسی این موضوع، می‌توانید https://goo.gl/rEgrFX را مطالعه کنید. #علمی