• شراره داودی   SharareDavoodi@

    1397/08/15 ساعت 10:28

    #ترامپ صدای #ریحانا را هم درآورد! پخش یکی از موسیقی‌های ریحانا در تظاهرات تبلیغاتی ترامپ طی روزهای گذشته، واکنش این خواننده را در پی داشت. او گفته که نه خودش و نه هیچ‌فرد دیگری دلش نمیخواهد در جریان تظاهرات تراژیک ترامپ باشد و جلوی ادامه این‌کار را می‌گیرد.