• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/08/15 ساعت 22:38

    در چارچوب نظام استکبار جهانی، مردمان سرزمین‌های پیرامونی حق ندارند از مرتبه‌ی خاصی بیشتر رشد کرده و اجازه ندارند خارج از محدوده‌هایی که رژیم‌های کشورهای متروپل (دولت‌های مستکبر) تعیین کرده‌اند، فعالیت و پیشرفت کنند. #تحریم #ایران