• #ترامپ در این کاسبی نابخردانه و قلدرانه به رغم همه تبلیغات و فضاسازیهای گسترده ولی سخیف ضرر خواهد کرد، او تاجر خوبی هم نیست و در میدان #سیاست هم در دنیا تنها مانده و ورشکسته‌ای بیشتر نیست.