• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/08/14 ساعت 23:36

    مخالفان سازش،قصد ندارند به روی دنیا خنجر بکشند،بلکه نگرانند با سر دادن شعار تعامل سازنده بادنیا،خواسته یا ناخواسته،دانسته یا نادانسته گرفتار دامهای دنیایی شویم که امام خمینی(ره) باطن آن را در تعبیر رسای«نظام جهانی سلطه»بیان میکرد وهمگان را به مخالفت ومبارزه با آن فرامیخواند. #cft