• مهدی بختیاری   Mahdiibakhtiari@

    1397/08/14 ساعت 11:25

    کاربران جوان توپهای ٣٥ میلیمتری اسکایگارد که مدل بهینه شده آن در این #رزمایش با نام سراج حاضر بود، توانستند در چند نوبت، پهپادهای هدف را مورد اصابت قرار دهند.
    حال این نیروها بعد از زدن پهپادها دیدنی/خریدنی بود.
    #پدافندهوایی