• حامد هادیان   hhadyan@

    1397/08/14 ساعت 11:31

    صبح‌ که زودتر از من بیدار شود. کنارم دراز می‌کشد و از آرزوهایش می‌گوید. انگار شب به آنها فکر کرده است. امروز می‌گفت بابا میشه اون پرنده‌هه رو برام بخری؟ اسمش چی بود؟ طوطی هلندی. خرگوش هم بخریم زیر تختم نگه می‌دارم. به سقف نگاه می‌کند و همین‌طور می‌گوید … #ابابهار #چهار_سالشه