• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1397/08/14 ساعت 13:33

    در جامعه‌ی جنسیت‌زده و وجود چیزی مثل مهریه هم‌ز‌مان نه فقط زنان، که مردان هم آسیب می‌بینن. تلاش برای رسیدن به برابری‌ جنسیتی، تلاش برای پیشگیری از چنین آسیب‌هایی است.