• فرید مدرسی   faridmod@

    1397/08/14 ساعت 09:45

    نیکوست از کیاست و سیاست‌دانی آیت‌الله #شبیری_زنجانی و بیت ایشان قدردانی کنیم که نگذاشتند خواب آشفته و نابخردانه جدایی #مرجعیت و #نظام تعبیر شود و با #سکوت و صبر، این نقشهٔ شوم را به بن‌بست کشاندند.
    دیگر آقایان و بیوت‌شان نیز به خوبی نشان دادند که #حوزه و نظام زوجی جداناپذیرند.