• بامداد لاجوردی   BamdadLajevardi@

    1397/08/13 ساعت 21:43

    آقا #رضا_پهلوی در مصاحبه خودش از انقلاب‌های بدون خشونت دفاع می‌کند و چند مثالی از این تجارب می‌‌زند اما فراموش می‌کند از #انقلاب_اسلامی_۵۷ به عنوان نمونه‌ای از موفقیت انقلابیونی آرام، متین، صبور و بی خشونت برای پایین کشیدن حکومت پدرش یاد کند.